Aptauja par mežu ap Daugavpils pilsētu

Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2018.gada 8.februāra lēmumu Nr.627 (protokols Nr.22.,26.&) un 2018.gada 8.marta lēmumu Nr.660 (protokols Nr.26 , 2&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma meža aizsargjoslas ap Daugavpils pilsētu precizēšanai redakcija.

Lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešana ilgs līdz 2018.gada 6.aprīlim. Publiskās apspriešanas apspriede notiks 2018.gada 16.martā plkst.11.00 Daugavpilī (Rīgas iela 2, Daugavpilī). Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018.gada 16.martam Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldei, (Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski: planojam.novadu@dnd.lv.

Publiskās apspriešanas laikā no 2018. gada 9.marta līdz 23.martam tiek rīkota aptauja par sabiedrības attieksmi par lokālplānojuma teritoriju un tās izmantošanas iespējām. TIEŠSAISTES APTAUJA

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) Domes darba laikā, interneta vietnē www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “ATTĪSTĪBA/Lokālplānojumi” un www.geolatvija.lv.

Meža zemei Daugavpils novada Līksnas un Naujenes pagastos, kur pašlaik ar lokālplānojumu tiek precizēta meža aizsargjosla ap Daugavpils pilsētu, A/S “Latvijas valsts meži” noteica atsevišķi apsaimniekojamas teritorijas statusu – Rekreācijas mežs “Daugavpils”. Ar plāna projekta publisko daļu var iepazīties šeit: http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2223-dienvidlatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani.