Naujenes jaunatnes un sporta centrs

Vadītāja p.i. – Jānis Melders
Adrese: Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Tālrunis: 654-30190,
E-pasts: bjc_naujene@inbox.lv
Personas datu apstrādes Pārzinis: Daugavpils novada pašvaldība, (Naujenes jaunatnes un sporta centrs, reģistrācijas Nr. 90000073501, Daugavas iela 34, Krauja,, Naujenes pagasts,  Daugavpils novads, LV 5462, tālr. 65430190, e-pasts: bjc_naujene@inbox.lv)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@dnd.lv, tālr.: 65422281

Personas datu aizsardzības politika: šeit

 

Centra funkcijas:veicināt jauniešu iniciatīvas veidošanos un attīstību, sekmēt jaunatnes līdzdalību lēmumu pieņemšanā, organizējot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopumu viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai un piedāvājot iespējas jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei;nodrošināt iespēju bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, profesijas izvēlei, lietderīga brīvā laika un atpūtas organizācijai;

sekmēt jauniešiem zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, iesaistīt tos un īstenot dažādus neformālās izglītības, brīvprātīgo darbu, fiziskas aktivitātes un veselīgas dzīvesveida pasākumus, projektus un programmas.

Naujenes jaunatnes un sporta centra logo